LOZAN’IN İÇYÜZÜ

01-10-2017

LOZAN’IN İÇYÜZÜ

 

İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en mânidar sözünü söyledi. Dedi ki: „Türkiye İslamî alâkasını ve İslam’ı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulus birliği etmiş olur ve hıristiyan dünyasının hürmet ve minneti kazanır, biz de kendisine dilediğini veririz.“ Lozan’da Türk murahhas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakiki kasıtları anlayamayan Ismet Paşa, bir aralık bütün hıristiyan emellerinin Türkiye’yi mazisindeki ruh ve mukaddesatı kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki: „Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden... Yani an’ane-i İslamiyet’ten kurtulmak hususunda besledikleri -yani Ismet’in beslediği- azmin, inkâr edilmez delilidir.“

 

Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle, Türk başmurahhasının, yani İsmet’in, eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediği kat’î azimle ne kasdettiği ve bunu hangi maksat altında İslamiyet düşmanlarına ivaz diye takdim ettiğini sormak lazımdır. Konferansın birinci defasında Türk başmurahhası, bizzat karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne, yani Mustafa Kemal’e bildirmek zorunda olduğu için, memlekete dönüyor; kendisini Haydarpaşa’dan Ankara’ya götüren trenle Eskişehir’de buluşuyor. Bir arada ve başbaşa seyahat... Sonra Ankara gizli meclis toplantıları... Fakat esas meselelerde daima başbaşa. Mustafa Kemal ile Ismet beraber içtimaları ve karar; „Din öldürülecektir!“

 

Lozan konferansının ikinci sahifesi:

Artık herşey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile herşey yapılacak. Yeni hizbin (kemalizm ve İsmet hükumeti) bundan böyle, bu millete, İslamiyet’i katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehl-i salib kumandanlarından, dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudut dışı değil de, hudut içi ve millî irade yafdası altında çalışacağı şüpheden varestedir.

                               

 

 

Nihaî Vesika:

Lozan muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarası’nda „Türkler’in istiklâlini ne için tanıdınız?“ diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon’un verediği cevap: „İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamıyacaklardır. Zira biz onları, maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet’in verdikleri karar, Türk milletini İslamiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır.“ Artık bunun üzerine herşey apaçık anlaşılıyor değil mi?..

 

Gizli anlaşmanın etrikası:

Türkler’e dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartiyle, sun’i istiklâl işinde gizli anlaşmanın müessiri tek kelime ile yahudiliktir. Buna me’mur-u muşahhas kimse de, şimdi Mısır hahambaşısı bulunan Haim Naum’dur. Bu Haim Naum, bu korkunç teşebbüse evvela Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizm şeflerine, Türk’ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, ta içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır.

Yani masonluk hasebiyle Kur’an’ın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Haim Naum müthiş planının zeminini Amerika’da hazırladıkdan sonra İngiltere’ye geçmiş ve hâlis yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklife bulunmuştur:

„Siz Türkiye’nın mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslamiyet’i ve İslamî temsilciliklerini, ayakların altında çiğnetmeği taahhüd ediyorum!“

Aynı Haim Naum, Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatiyle sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet’i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mâni kalmamıştır.

Haim Naum o sırada Ankara’ya kadar da uzanarak planın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde -yani Mustafa Kemal yanındaemin bulunduğu te’sirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki, bu tesir, mâhud mevzuda Haim Naum’dan daha heveskâr ve gayreti bir İslamiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş. Ve artık Türk’ü içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır.


RISALE

İslami Medrese Türkçe Site

ZÄHLER

Heute 124
Insgesamt 441842
Am meisten 5598
Durchschnitt 936